Miljö

Vårt miljöarbete ska vara förebyggande och vi ska sträva efter att genomföra ständiga förbättringar.

Det innebär:

- Att vi i all verksamhet värnar om hälsa och miljö

- Att vi arbetar med ständiga förbättringar

- Att vi följer gällande miljölagstiftning

- Att vi stimulerar alla medarbetare till delaktighet i miljöproblemet genom målinriktat ledarskap, utbildning och fortlöpande dialoger

- Att vi ska hushålla med varor och energi och minimera emissioner från vår verksamhet

- Att vi ska hålla lösningsmedelsutsläppen från vår verksamhet på en sådan nivå att de ej är skadliga för omgivningen.